گره
گره، به روز ترین مطالعه پیرامون ازدواج زود هنگام 18 تیر 1400

گره، به روز ترین مطالعه پیرامون ازدواج زود هنگام

گره؛ به روز ترین مطالعه در خصوص ازدواج زودهنگامرایحه مظفریان دانشجوی دکترای جامعه شناسی، کتابی در زمینه ازدواج زودهنگام در ایران در دست چاپ دارد که قرار است اواخر تیرماه سال جاری توسط انتشارات ماهریس عرضه شود. او که پیشتر کتابی در زمینه ختنه دختران یا ناقص سازی جنسی زنان در ایران منتشر کرده است، […]