هر اتفاقای که در کشور می افتد دلیل نمیشود ما ایران خود را فراموش کنیم و بازیچه دست هر اجنبی بشویم
  • نویسنده : غلامرضا جعفری
  • منبع خبر : اینستاگرام مدیر مسئول