کوروش کبیر
هفت آبان، روزی برای پیوندی دوباره با ایرانیت مان 09 آبان 1400

هفت آبان، روزی برای پیوندی دوباره با ایرانیت مان

کورش کبیر، که از نگاه مردم ایران امروز، پدرِ بنیانگذار عظمت این جغرافیای باستانی خطاب می شود، با نگاه عدالت محور و آزادی خواهش در ۲۵۰۰ سال پیش، میراثی از مدنیت، حقوق شهروندی، آزادی و انسانیت را برای ما به یادگار گذاشته، که امید است میراث داران خوبی بوده باشیم!