همسرآزاری
عدم آگاهی دلیل افزایش خشونت علیه زنان 11 آذر 1400
به مناسبت روز منع خشونت علیه زنان نام گرفت

عدم آگاهی دلیل افزایش خشونت علیه زنان

با شنیدن کلمه زن ناخودآگاه ذهنمان به سمت شخصی می رود که از روحیه لطیفی برخوداراست شخصی که هرچه قدر محکم هم که باشد با تندخویی که خواه با کلام و یا به صورت فیزیکی با رفتار شود درلحظه به سبب روحیه لطیف اش می شکند ؛درست مانند شاخه گلی با حرکتی اشتباه به آن صدمه وارد شده و دیگر ترمیم نمی شود.25 نوامبر روز منع خشونت علیه زنان نام گرفت تا دیگر هیچ گلی نشکند.