نظرسنجی
نظرسنجی دولت منتخب ملت 01 فروردین 1400

نظرسنجی دولت منتخب ملت

شما دولت منتخب خود را انتخاب کنید و پس از تکمیل کابینه برای اداره آن رئیس جمهور منتخب را اداره می کنید