نظام
سرنوشت طرح قانون بانک مرکزی چه میشود؟ 07 شهریور 1401

سرنوشت طرح قانون بانک مرکزی چه میشود؟

پس از پنج دهه قرار است قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم اصلاح شود اما برخی مخالف این اقدام هستند