مشکلات معیشتی
شرایط اقتصادی فعلی خط فقر را به  ۱۲میلیون‌ تومان می‌رساند 30 بهمن 1400

شرایط اقتصادی فعلی خط فقر را به  ۱۲میلیون‌ تومان می‌رساند

در گذشته در گذشته خط فقر مطلق در حدود ۱۰ میلیون تومان بود که این رقم با توجه به گرانی‌های اخیر و عدم افزایش حقوق می‌تواند تا ۱۲ میلیون نیز افزایش داشته باشداین درحالی است که اگر سیاست های اقتصادی تغییر نکند تعداد 20تا 30 میلیون نفری که زیر خط فقر مطلق هستند بیشتر شده ونتایج زیان باری را به همراه خواهدداشت