غلام رضا جعفری
زلزله ترکیه بهانه ای برای تصمیم سازی برای زلزله تهران 16 اردیبهشت 1401

زلزله ترکیه بهانه ای برای تصمیم سازی برای زلزله تهران

اتوجه به زلزله‌ای که به تازگی در کشور ترکیه آمده، در نظر بگیرید این زلزله در ایران و در تهران به وقوع بپیوندد، در آن صورت حداقل ۱۵ میلیون نفر جمعیت در استان تهران و ۵ میلیون نفر جمعیت در استان البرز به عبارتی یک چهارم جمعیت ایران را مستقیما درگیر میکند