غربگرا
ایران غربگرا از ایران هسته ای برای روسیه خطرناک تر است 26 اسفند 1400
مشاور روسیه باسخنان گستاخانه ای درباره ایران نظر داد؛

ایران غربگرا از ایران هسته ای برای روسیه خطرناک تر است

رجب صفروف، مشاور پوتین، در گفتگو خبری رسانه روسیه پای خود را بیشتر از گلیمش دراز کرد وبه طور گستاخانه ای درباره ایران صحبت کرد.