عملکرد
افزایش امید در جامعه با عملکرد مناسب نه با فرا فکنی 01 اردیبهشت 1401

افزایش امید در جامعه با عملکرد مناسب نه با فرا فکنی

کواکب نیوز:سرمقالۀ روزنامۀ پیام استان سمنانپنجشنبه 1اردیبهشت1401 افزایش امید در جامعه با عملکرد مناسب نه با فرافکنی نویسنده: ابوالقاسم کواکبیاناین روزها ازطریق صداوسیمای جمهوری اسلامی خبرهای امیدوارکنندۀ بسیاری ازسوی دولتمردان می‌شنویم و همۀ شبکه‌های خبری دربارۀ اقدامات دولت سیزدهم درجهت بهترشدن وضعیت اقتصادی کشور و مردم، اطلاع‌رسانی می‌کنند؛ برای مثال، آقای علی بهادری جهرمی، سخنگوی […]