عربستان
سن قانونی ازدواج در عربستان 18 سال اعلام شد 21 اسفند 1400

سن قانونی ازدواج در عربستان 18 سال اعلام شد

در عربستان کودک همسری ممنوع و سن ازدواج نیز 18 سال اعلام شد