صدور مجوز
وزارتخانه های متخلّف زیر ذره بین نظارت می روند 20 تیر 1401

وزارتخانه های متخلّف زیر ذره بین نظارت می روند

ایرانیان فردا-گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی چهار ماه اخیر تخلفات زیادی در خصوص صدور مجوزها ثبت شده است، گفت: پیشنهاد ما ما این است که هیئت مقررات‌زدایی در شش ماهه دوم سال بر روی نظارت بر اجرای مصوبات متمرکز شود.