شیوه نامه کرونا
رئیس ستاد استانی مقابله با کرونا سمنان شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نکرد 28 بهمن 1400

رئیس ستاد استانی مقابله با کرونا سمنان شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نکرد

تصاویر و ویدئوهایی منتشرشده حاکی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ویروس کرونا در سفر استاندار سمنان به شهرستان شاهرود است.