شورای شهر سمنان
02 اسفند 1400

تصویب بودجه 1200میلیارد تومانی فضایی نیست ولی زمان تبلیغات فضایی می شود

خراسانیان،رئیس شورای شهر سمنان، در دور قبل شورای شهر در پی افزایش بودجه 98 شهرداری سمنان از 277 میلیارد به 500 میلیارد تومان آن را بادکنکی، تبلیغاتی و تخیلی خوانده بود !!!