سازمان مردم نهاد
بومی سازی سمن ها 12 اسفند 1400

بومی سازی سمن ها

جامعه ایران یک جامعه تاریخی و متمدنی است که حتی در دوره هخامنشیان دانشکده حقوق داشته است و در گذر زمان و بدلیل نجابت مردمان و یا سوء مدیریت پادشاهان دست قدرت های مهاجم دست به دست شده اما هویت تاریخی و دینی خود را در طول سالیان دراز حفظ کرده است.