خلق تنگ
دخترانی که با آرزوی پرواز در چنگال خلق های تنگ اسیرند. 13 آذر 1400

دخترانی که با آرزوی پرواز در چنگال خلق های تنگ اسیرند.

حضور واقعی زن و توجه به ویژگی های او به عنوان انسانی برابر و محق اتفاق مهمی است که برای نخستین بار در شعر شاملو و سایر شاعران هم عصر اوبه وقوع می پیوندد . به همین دلیل است که ستایش زن یا معشوق وارد قلمروی تازه ای شده و با رابطه های ژرف انسانی همراه می گردد.در این جا نمونه ای از اشعار شاملو را که در وصف زن سروده است را می خوانیم.