بی سوادی
بی سوادی یا تخریب و کینه 27 مهر 1401

بی سوادی یا تخریب و کینه

سخنگوی دولت در ادامه تکرار یک ادعای دروغ درباره آمارهای اقتصادی در دولت قبل مدعی شد: دستاوردهایی در شروع رشد اقتصادی داریم که از میانگین صفر در دهه گذشته به ۴.۵ تا ۵ رسیده است... دستاوردهایی است که همه باید شیرینی آن را بچشند... سخنگوی دولت پیشتر نیز در توئیتی مدعی شده بود: شاخص‌های رشد اقتصادی خیلی مثبت است و شاخص‌های تجارتی و وضعیت فروش هم علامت خوبی به مردم می‌دهد.