استعداد
مرکز آفرینش های ادبی حوزه ای برای استعداد یابی جوانان 03 شهریور 1401

مرکز آفرینش های ادبی حوزه ای برای استعداد یابی جوانان

مدیر کل مرکز آفرینش های ادبی گفت: تلاش این مرکز کشف استعداد های برتر است و همینطور کمک به آنها در جهت رسیدن به فعالیت مورد نظرشان