ارتقاء مهارت
03 آبان 1399

هدف دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ارتقاء مهارت برای کمک به اقتصاد کشور است

سمنان ( ایرانیان فردا ) – رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: هدف و رسالت عمده دانشگاه فنی و حرفه‌ای که یک دانشگاه مأموریت گرا، محسوب می‌شود، ارتقاء مهارت برای کمک به اقتصاد کشور است؛ لذا رابطه تنگاتنگی با بازار تولید و کار دارد.