اتفاقات اخیر
منشا اتفاقات اخیر چیست؟ 28 مهر 1401

منشا اتفاقات اخیر چیست؟

رئیس قوه قضاییه گفت: باید باب گفت‌‍وگو را در کشور گسترش دهیم و گفت‌وگومحوری را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم. سعه‌صدر و برخورداری از ظرفیت بالا، یکی از اساسی‌ترین لوازم شرکت در یک فرآیند گفت‌وگومحور است؛