محم.د احمدی نژاد 
سید محمد خاتمی

اگر در انتخابات فقط این دو نفر کاندید بشوند به کدام یک رای خواهید داد ؟