ژنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان و از یاران احمد شاه مسعود اطلاع داد...

به گزارش ایرانیان فردا ژنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان و از یاران احمد شاه مسعود اطلاع داد که سه شهرستان پل حصار ده صلاح و بنو در ولایت بغلان به تصرف نیروهای امیر احمد مسعود و مقاومت مردمی در آمده