اصفهانی و بختیاری در بسیاری از وقایع تاریخی میهن مان، همپای یکدیگر، از مردمسالاری، اعتقادات ملی و دینی و قانون اساسی کشور دفاع کرده اند، بطور نمونه آنکه، بزرگان بختیاری با هماهنگی و مشورت با نخبگان شهر اصفهان، برای فتح تهران اقدام کردند و اگر نبود این هماهنگی و اتحاد، شاید هرگز مشروطه ایرانی به پیروزی نمی رسید.

زاینده رود و کارون، هر دو رودخانه هایی اند که از سرزمین مردم بختیاری سرچشمه گرفته و عبور می کنند.

مردم بختیاری که یک شاخه از لرهای ایرانی می باشند، قرنهاست که در زاگرس و جنوب غربی ایران ساکن می باشند و با حداقل امکانات زندگی و کمترین توقعات، همپای دیگر ایرانیان، فداکاری بسیاری را برای وطن عزیزمان انجام داده اند.

مردم بختیاری، مردمان بخشنده ای اند و این بخشندگی را در طول سالها اثبات کرده اند، اما این روزها، وضعیت کشاورزی و محیط زیست شان بسیار بحرانی است، اما با این وجود اگر مسئله ی جان، سلامت و معیشت خود و خانواده شان با آب گره نخورده بود، آنقدر بخشندگی دارند که اگر صد تونل هم برای انتقال آب شان ساخته میشد، صدایی از آنها بلند نمی گردید.(با وجود این که گاهی این بخشندگیِ بختیاریها، بیان نمیگردد.)

باید در نظر گرفت که ایران امروز بیش از همیشه به اتحاد و یکی شدن نیاز دارد و اصفهانی و بختیاری در بسیاری از وقایع تاریخی میهن مان، همپای یکدیگر، از مردمسالاری، اعتقادات ملی و دینی و قانون اساسی کشور دفاع کرده اند، بطور نمونه آنکه، بزرگان بختیاری با هماهنگی و مشورت با نخبگان شهر اصفهان، برای فتح تهران اقدام کردند و اگر نبود این هماهنگی و اتحاد، شاید هرگز مشروطه ایرانی به پیروزی نمی رسید.

لذا هر گروه، دسته، جریان، حزب و تفکری چه در اصفهان و چه در بختیاری و چه در جاهای دیگر، بخواهند از چالشهای محیط زیستی و آبی که ریشه در عملکرد ضعیف مدیران منطقه ای و استانی گذشته و حال دارند، برای ایجاد اختلاف افکنی قومی و فرهنگی سوءاستفاده کند، بداند که به در بسته می خورد و عرض خود می برد و زحمت ما می دارد.