شعبه فردوسی شاهرود بانک ملی ایران در استان سمنان به مدیریت آقای ساغری که داعیه دار پرداخت حدود دوهزار وام و وصول مرتب بدون توقف اقساط آن است(از بده کاران حتی در شرایط کرونایی) با تلاش بی وقفه و شبانه روزی خود در جهت آنچه تحت عنوان وصول مطالبات و تحقق حقوق بانک از ان […]

شعبه فردوسی شاهرود بانک ملی ایران در استان سمنان به مدیریت آقای ساغری که داعیه دار پرداخت حدود دوهزار وام و وصول مرتب بدون توقف اقساط آن است(از بده کاران حتی در شرایط کرونایی) با تلاش بی وقفه و شبانه روزی خود در جهت آنچه تحت عنوان وصول مطالبات و تحقق حقوق بانک از ان یاد میکند. با تماسهای مکرر و مجدانه و پیش از موعد پرداخت اقساط را حتی درشرایط خاص کرونا نیز پیگیری مینمود و کارکنان را در بالاترین سطح بکار میگرفت ایشان با چنین دقتی بیماری هشت کارمند خود را چگونه توجیه میکند و نیزمسئولیت بیماری احتمالی کارکنان دیگر و قطعابرخی مراجعان و خانواده های آنان به این شعبه به دلیل این ترددهای اضافه در این شرایط برعهده کیست و مسئول مستقیم رعایت این پروتکلها چه کسی بوده است؟