شما دولت منتخب خود را انتخاب کنید و پس از تکمیل کابینه برای اداره آن رئیس جمهور منتخب را اداره می کنید

به نظر شما مناسب ترین نفر برای وزارت آموزش و پرورش کیست ؟