خبرها حاکی از جایگزینی مدیرعامل شرکت فارسیت اهواز با مدیری غیربومی از دیار آذربایجان است. شوربختانه وزیر ناکاربلد وزارتخانه کار بدنبال آوردن فردی ناپخته، ناتوان و تازه کار از دیار آذربایجان بعنوان مدیر عامل فارسیت اهواز می باشد که شنیده می شود این انتصاب تحت معادلاتی میان وزیر عبدالملکی و برخی جریانات سیاسی، در حال […]

خبرها حاکی از جایگزینی مدیرعامل شرکت فارسیت اهواز با مدیری غیربومی از دیار آذربایجان است.

شوربختانه وزیر ناکاربلد وزارتخانه کار بدنبال آوردن فردی ناپخته، ناتوان و تازه کار از دیار آذربایجان بعنوان مدیر عامل فارسیت اهواز می باشد که شنیده می شود این انتصاب تحت معادلاتی میان وزیر عبدالملکی و برخی جریانات سیاسی، در حال سر گرفتن است.

مدیریت غیر بومی در شرکت فارسیت اهواز می‌تواند موجبات ورشکستی آن را فراهم کند و تجربه شرکت فارسیت دورود را برای جامعه تداعی کند و این مسئله یک عقبگرد برای اقتصاد خوزستان است.

مدیر غیربومی هیچ دلسوزی برای شرکت و منطقه ندارد و مدیریت خود را بعنوان یکی از آیتم های رزومه مدیریتی می بیند و این برای خوزستان زیان بار است.

قطعاً خوزستان نیازی به واردات مدیر ندارد و نیروهای توانمند موجود در آن، جوابگوی نیازهای مدیریتی این جغرافیا را دارد.

در خاتمه

آقای وزیر ناکاربلد کار و زیرمجموعه های وی، شمایی که این حکم را می خواهید امضاء کنید و یا در پشت صحنه زمینه سازی این انتصاب را فراهم کرده اید، اگر جرات، جسارت و دانشی دارید، بیایید از رزومه مدیر پروازی تان که برای فارسیت اهواز در نظر گرفته اید دفاع کنید!