از مجموع ۲۶۰ عضو حاضر در مجلس فیاضی توانست ۱۱۵ رای اعتماد بگیرد

فیاضی وزیر پیشنهادی ریاست جمهوری برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش توسط مجلس شورای اسلامی رای اعتماد نگرفت.