سهم مردم رعایت نشده است، کسی از مردم نپرسیده چه می خواهید و چه نمی خواهید. همیشه گفته شد که من این را می خواهم، من می خواهم جامعه این طور باشد یا نباشد، آدم ها این قدر باشند، این طرز تفکر را داشته باشند.

به گزارش ایرانیان فردا نقل از جماران نیوز، مسعود کوثری در برنامه شیوه در شبکه 4 گفت: شاهد مداخله شدیدی در فرهنگ بوده ایم؛ آثارش را هم داریم می بینیم.

اشکال اساسی در این نوع حکمرانی یا مداخله یا سیاستگذاری این است که دولت یا حکومت تمام سهم را برای خودش می خواهد.

ما همیشه با این مواجه بوده ایم من چه می خواهم، منِ حکمران چه می خواهم؟ ولی به این پاسخ نداده ایم که مردم چه می خواهند!

سیاستگذاری در کل و سیاستگذاری در فرهنگ راه اشتباهی رفته؛ به این معنا که همیشه به سهم حکومت یا حاکم فکر کرده، به سهم مردم فکر نکرده است.

حداقل سه راس در یک سیاست باید قائل شویم، سهم دولت، سهم مردم و یک سهمی هم برای بازار.

سهم مردم رعایت نشده است، کسی از مردم نپرسیده چه می خواهید و چه نمی خواهید. همیشه گفته شد که من این را می خواهم، من می خواهم جامعه این طور باشد یا نباشد، آدم ها این قدر باشند، این طرز تفکر را داشته باشند.

بخشی از انسدادها و گرفتاری ها و بن بست ها ناشی از این است که ما به مردم فکر نکرده ایم؛ مردم صدایی در سیاستگذاری ها ندارند.

  • نویسنده : سارااستوارحصاری
  • منبع خبر : جماران نیوز