*سوم خرداد مبارک* جنگ ما جنگ بی تجربه های عاشق بود.در جنگ صف عاشق های بی ادعا از کسانی که می توانستند مانع جنگ شده یا جنگ را خواسته وناخواسته طولانی نکنند جدا ست.درخیل عاشقان این میدان ،همه درستی ها وراستی ناب ناب بود.اوج ایثار ،اوج استقامت،اوج دوستی،اوج کار،اوج تواضع در دیار سبز جامگان خاکی […]

*سوم خرداد مبارک*

جنگ ما جنگ بی تجربه های عاشق بود.در جنگ صف عاشق های بی ادعا از کسانی که می توانستند مانع جنگ شده یا جنگ را خواسته وناخواسته طولانی نکنند جدا ست.
درخیل عاشقان این میدان ،همه درستی ها وراستی ناب ناب بود.
اوج ایثار ،اوج استقامت،اوج دوستی،اوج کار،اوج تواضع در دیار سبز جامگان خاکی موج می زد.
موج های دریای خوبی آنقدر بلند بود . که کافی بود نزدیک ساحل این دریا بودی،هرکه وهرچه بودی خیس بارش خوبی ها می شدی تا آنجا که جان ساحل نشینان دریای منزلت ، کز کز پرواز پیدا می کرد . عاشقان میدان داری جنگ اصالتا اهل صلح ودوستی بودند وحتی سربازان دشمن در امان صلح وصفا آنها بودند. وجود میدانداران عشق مملو از لطافت ونور بود . آنهاخدایی بودند وشهیدپرواز تا هرجا که ذهن پرگشاید. سوم خرداد وفتح خونین شهر خرمشهر فقط یک اثر از کارشان است. خدایا از جوانه های خوبیشان حفاظت فرما وما را لایق همجواری با آنان کن، سوم خردادروز پیروزی صلح بر جنگ وسیاهی مبارک باد.
بسیجی دوران خاطرهای خوش_
حمید قاسمی فیض اباد

  • نویسنده : حمید قاسمی فیض آبادی
  • منبع خبر : اختصاصی