دکتر مسعود پزشکیان: اگر قرار است ما تفاهم بکنیم باید بر اساس قانون تفاهم کنیم؛ نه بر اساس سلیقه و سلایق انسان‌ها تا زمانی که به قانون و برنامه تبدیل شده باشد محترم است و اگر تبدیل به قانون شد همه مکلف و موظفند. قانون را نعل به نعل اجرا کنند و هیچ فردی حق […]

دکتر مسعود پزشکیان:

اگر قرار است ما تفاهم بکنیم باید بر اساس قانون تفاهم کنیم؛ نه بر اساس سلیقه و سلایق انسان‌ها تا زمانی که به قانون و برنامه تبدیل شده باشد محترم است و اگر تبدیل به قانون شد همه مکلف و موظفند. قانون را نعل به نعل اجرا کنند و هیچ فردی حق ندارد خلاف قانون عمل کند؛ حتی اگر رئیس جمهور باشد و اطاعت از قانون و همه‌ی موارد آن نه بخشی که دوست داریم یک اصل است

https://www.instagram.com/tv/CKFPOKphhX8/?igshid=1eu7hv7mstgbi