🔶️🔷️بیانیه کمپین خانم رئیس جمهور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دعوت از زنان مدیر، کاردان، شایسته، توانمند، خردمند و با تجربه در قامت رجل سیاسی برای ثبت نام‌در سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری

🔶️🔷️بیانیه کمپین خانم رئیس جمهور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
دعوت از زنان مدیر، کاردان، شایسته، توانمند، خردمند و با تجربه در قامت رجل سیاسی برای ثبت نام‌در سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری

به نام‌خدا

🔹️در جهان امروز، موقعیت زنان، به عنوان نیمی از جمعیت جامعه و همچنین به عنوان نیروی مولد و محرک همه جوامع بشری بسیار مهم است. امروزه بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به توسعه پایدار و به ویژه توسعه انسانی قرار گرفته است و توسعه پایدار نیز، بدون مشارکت گسترده زنان عملیاتی نمی شود. از این رو، مشارکت افزون تر زنان در روند توسعه کشورها، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
🔹️جایگاه زنان یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور است. اکنون نگاه برنامه ریزان توسعه در جهان، به ارتقای موقعیت زنان معطوف شده است. با توجه به نقش و فعالیت روزافزون زنان در عرصه های مختلف و حضور تاثیر گذار و تعیین کننده آنان در انتخابات ها، توجه به حقوق و مطالبات زنان در تعیین سرنوشت آینده کشور، تکلیفی ضروری است.
🔹️نکاتی که کمپین “خانم رئیس جمهور در یک سال اخیر بر سر مجاز بودن زنان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تبیین مفهوم «رجل سیاسی» مطرح کرده، نشانگر فاصله معنادار مطالبات جامعه در برابر روایت غیرواقعی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. از این رو این پرسش جدی مطرح است که آیا معنای واقعی نقش زنان در سیاست، تنها به رأی دادن و حضور در پای صندوق های رأی در این حوزه محدود می شود؟
🔹️این کمپین بر اساس اصول قانون اساسی و با تکیه بر مستندات علمی، حقوقی و فقهی با یادآوری فعالیت های زنده یاد خانم اعظم طالقانی که همواره در عمر گرانبهای خود خواستار ارائه و اجرای تفسیر انسانی از واژه رجل سیاسی بود؛ از زنان مدیر، کاردان، شایسته، توانمند، خردمند و با تجربه ای که در قامت رجل سیاسی دل در گرو آبادی، توسعه و سربلندی ایران دارند، دعوت می کنیم در اردیبهشت ۱۴۰۰، در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند تا با تکمیل تلاش های یک ساله این کمپین شاهد به رسمیت شناخته شدن حق زنان در این عرصه باشیم.

به امید ایرانی آزاد، آباد و برابر

کمپین خانمرئیس‌جمهور

خانم_رئیس‌جمهور

  • نویسنده : کمپین خانم رئیس جمهور
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا