سید ادیب میرممتاز / فعال حوزه جوانان بنام خدا و براي خداجايگاه جوانان در دولت بعديدولت بعدي چه چپ باشد چه راست بايد رويكرد خود را نسبت به جوانان عوض كند.دولت تدبير و اميد نشان داد در بكارگيري جوانان چندان موفق نبوده و در همان يك وزارت خانه اي كه وزير جوان بر آن گمارد […]

سید ادیب میرممتاز / فعال حوزه جوانان

بنام خدا و براي خدا
جايگاه جوانان در دولت بعدي
دولت بعدي چه چپ باشد چه راست بايد رويكرد خود را نسبت به جوانان عوض كند.
دولت تدبير و اميد نشان داد در بكارگيري جوانان چندان موفق نبوده و در همان يك وزارت خانه اي كه وزير جوان بر آن گمارد توانست موفقيت هايي كسب كند.
محمد باقر قالباف با تشكيل تيم جوان در شهرداري تهران نشان داد كه با اعتماد به جوانان ميتوان تغييرات اساسي و صحيحي را در يك سيستم ايجاد كرد. چنانچه دكتر قاليباف در هسته مركزي دولت قرار گيرد بلاشك از نيروهاي جوان خود كه در شهرداري تهران تعليم داده است استفاده خواهد كرد.
چپ ها با عملكرد خود در شوراي شهر تهران نشان دادند علاقه چنداني به تعامل با جوانان ندارند و بديهيست كه اين رفتار باعث طرد جوانان در ميدان انتخابات مجلس شوراي اسلامي در انتخابات اخير شد.
انتخابات اين دوره با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري(مدظله) انتخابات جوانان است و نظام به اين باور رسيده كه بايد در بدنه دولت پوست اندازي كند.
ايران اسلامي براي حيات خود بايد به جوانان نسل ٦٠ و ٧٠ اعتماد كند تا بيش از اين جوانان نخبه منزوي نشوند.