خودکشی یا مرگ اتفاقی که در اثر بی احتیاطی یا هر حادثه دیگری در ایستگاه قطار رخ دهد فاجعه جبران ناپذیری برای مردمی است که آن روز در آن ایستگاه حضور داشته اند

هر از گاهی در اخبار میبینیم و میشنویم که فردی در مترو خودکشی کرد ناراحت میشویم معطل میشویم شلوغی را تحمل و سپس فراموش میکنیم که چرا مترو انقدر جای راحتی برای خودکشی است کاری به دلیل خودکشی و تعداد خودکشی در کشور نداریم سوال اینجاست که چرا مانعی بین مسافران و حریم ریلی وجود ندارد ؟ چرا انقدر راحت میشود خود را جلوی قطار پرت کرد گرچه فراموش نمیشوند نابینایانی که ندیدند و اشتباه دچار حادثه شدند اشتباه ، اشتباه را برای مسائلی به کار میبریم که قابل جبران باشد مرگ یک انسان قابل جبران نیست پس این یک فاجعه است بهتر است زودتر برای گذاشتن یک حفاظ ساده بین حریم ریلی و مسافران اقدام شود تا فوت در اثر برخورد با قطار به صفر برسد

مرجان شرف