هر سال موقع عید حرف های متناقضی با آن حس و حال میشنویم از قبیل اینکه عید دیگه عید نیست و اون شور و حال و نداره و....

سال جدید که می آید در جامعه جنب و جوشی دیده میشود که در طول سال از آن کمتر خبری است با این و آن که صحبت کنیم میگویند به خاطر بچه ها فقط رسم و رسومات عید را برگزار و خرید میکنند و عید ها دیگر آن شور و حال سابق را ندارد چرا ؟ دلیل اینهمه منفی گویی چیست ؟ چرا همیشه باید از شرایط خود ناراضی باشیم ؟ تا وقتی لبی برای خندیدن هست نا امیدی را دور بریزیم

مرجان شرف