به گزارش منابع موثق ایرانیان فردا آقایان مورد اشاره با استفاده از نفوذ و دوستان خود به همراه تیم کامل و بعضا حسابهای خانوادگی در شهرستان شاهرود به معاملات مالی و پولی مشکوک و مساله دار در حوزه مسکن ،پولشویی و.. ولو با حسابهای بانکی دیگران مشعولند که بعضا ممکن است مشابه چنین مواردی منشا […]

به گزارش منابع موثق ایرانیان فردا آقایان مورد اشاره با استفاده از نفوذ و دوستان خود به همراه تیم کامل و بعضا حسابهای خانوادگی در شهرستان شاهرود به معاملات مالی و پولی مشکوک و مساله دار در حوزه مسکن ،پولشویی و.. ولو با حسابهای بانکی دیگران مشعولند که بعضا ممکن است مشابه چنین مواردی منشا مواد مخدر،ربا و سرقت و زمین خواری و جعل وتزویر وکلاه برداری باشد فلذا کسانی را که از ایشان شکایت و اطلاعات دیگر دارند به شکایت با جرات و جسارت و عدم ترس از ایشان در مراجع قضایی با مستندات و ادله ترقیب نموده و اعلام میداریم در صورت صلاحدید شاکیان گزارش شکایتها جهت پیگیری به ایرانیان فردا ارسال نمایند