امورخارجه: حسین امیرعبدالهیانصنعت و معدن: سید رضا فاطمی امینورزش و جوانان: حمید سجادیراه و شهرسازی: محمد اسلامیکشور: سید صولت مرتضویارتباطات: عیسی زارع پوراقتصاد: فرهاد رهبرنیرو: عباس علی آبادیدادگستری: سید مرتضی بختیاریعلوم: محمدعلی زلفی گلآموزش و پرورش: محمدطیب صحراییبهداشت ودرمان: سعید نمکیارشاد: عزت الله ضرغامیکار و رفاه: مهرداد بذرپاشدفاع: امیر حاتمینفت: رستم قاسمیجهاد کشاورزی: حجت الله […]

امورخارجه: حسین امیرعبدالهیان
صنعت و معدن: سید رضا فاطمی امین
ورزش و جوانان: حمید سجادی
راه و شهرسازی: محمد اسلامی
کشور: سید صولت مرتضوی
ارتباطات: عیسی زارع پور
اقتصاد: فرهاد رهبر
نیرو: عباس علی آبادی
دادگستری: سید مرتضی بختیاری
علوم: محمدعلی زلفی گل
آموزش و پرورش: محمدطیب صحرایی
بهداشت ودرمان: سعید نمکی
ارشاد: عزت الله ضرغامی
کار و رفاه: مهرداد بذرپاش
دفاع: امیر حاتمی
نفت: رستم قاسمی
جهاد کشاورزی: حجت الله عبدالملکی
اطلاعات: سید احمد خطیبی.

میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی:روح الله احمد زاده کرمانی

  • نویسنده : اختصاصی ایرانیان فردا
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا