در حالی در وزارت آموزش و پرورش سخن از کمبود نیرو و عدم ردیف استخدامی در بخش خدمات می رود که بسیاری از نیروهای شاغل در این قسمت برای بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی خود ناگزیر به دریافت مدارک دانشگاهی کارشناسی و ارشد شده ند و آموزش و پرورش به جای حل مشکل این عزیزان […]

در حالی در وزارت آموزش و پرورش سخن از کمبود نیرو و عدم ردیف استخدامی در بخش خدمات می رود که بسیاری از نیروهای شاغل در این قسمت برای بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی خود ناگزیر به دریافت مدارک دانشگاهی کارشناسی و ارشد شده ند و آموزش و پرورش به جای حل مشکل این عزیزان وتبدیل وضعیت ویا حداقل اعمال مدرک تحصیلی شان عموما در این سالها تلاش کرده صورت مسئله را پاک کند و از آنجایی که این عزیزان صدای بی صدایی هستند و همواره مورد بی مهری قرار گرفته ند با این وجود به جای تجمع و برداشتن پلاکارد در مقابل مجلس و وزارتخانه و…. الی رغم نرخ بالای چهل و چند درصد تورم وحقوق زیر سه ملیون قطع حق لباس وحق سرایداری دریافت بخشیدتحت عنوان اجاره آب وبرق ازاین عزیزان و یا بعضا مستاجری و خرج تحصیل و ازدواج فرزندانشان و توقع کار بیشتراز جانب مدیران به بهانه کمبود نیرو و زمین نماندن کار وکار به جای چند نیرووعدم استخدام نیروی جایگزین به جای بازنشسته گان با تمسک به قانون ،سالانه منتظر بخشنامه ای هستند که در اردیبهشت این چندین سال می آید و شامل حال نور چشمی هامی شود ولو با نداشتن دیپلم ویا خرید دیپلم و بعضا هم دلخوش به نمایندگانی هستند که جز به جیب خود و سرو صداهای انتخاباتی در زمان های مقتضی در خوابند ،غایت تلاش این عزیزان طومار نامه هایی بوده که در کشوی کار مدیران ارشد خاک می خورند ودریغ از نگاهی مهر آمیز ؟؟؟!!!رتبه بندی و افزایش حقوق شامل حالشان نمی شود چرا که وضع بودجه ای آموزش و پرورش خوب نیست اگر خوب نیست چرا در طی این چندسالها بارها و بارها برای همکاران ایشان که مدارک مشابه یا پایین تر دارند افزایش داشتید …. اگر نجوایی هم بر می خیزد استخدام سرباز معلم، بقال، خرید خدمتی و نیروهای نهضتی است که آشنایی چندانی با مقوله ی کلاس و کلاسداری ندارند و باز نشاندگان هستند اگر نمی خواهیم شاهد شکستن ستون های آموزشی این کشور باشیم گزینه ای جز بازگشتن به توصیه ها و منویات مقام معظم رهبری و عدالت اجتماعی نداریم

👌👌جواد غلامرضایی