عصبانیت ساپینتو
13 بهمن 1401

عصبانیت ساپینتو از ماموران داخل ورزشگاه

باز هم ریکاردو ساپینتو در متن یک جنجال دیگر؛ جنجالی که شاید بتوان گفت او این بار نقش کمتری در آن داشت.