جذب نخبگان در بازار کار
استفاده از نخبگان در دستگاه های اجرایی 03 بهمن 1401

استفاده از نخبگان در دستگاه های اجرایی

وزیر علوم گفت: بر این اساس اعتقاد دارم نخبگی محدود به مرز‌های جغرافیایی نمی‌شود و متعلق به کل جامعه بشری است و وقتی نخبگان از جایی که ریشه دارند، خارج می‌شوند، طبیعی است که زیست بوم نخبگی آن‌ها متضرر خواهد شد؛ از این رو نگاه ما به نخبگان رویکرد راهبردی و نگاه به آینده است.