بختیاری
وحدت و برادری خدشه ناپذیر اصفهانی و بختیاری 09 آذر 1400

وحدت و برادری خدشه ناپذیر اصفهانی و بختیاری

اصفهانی و بختیاری در بسیاری از وقایع تاریخی میهن مان، همپای یکدیگر، از مردمسالاری، اعتقادات ملی و دینی و قانون اساسی کشور دفاع کرده اند، بطور نمونه آنکه، بزرگان بختیاری با هماهنگی و مشورت با نخبگان شهر اصفهان، برای فتح تهران اقدام کردند و اگر نبود این هماهنگی و اتحاد، شاید هرگز مشروطه ایرانی به پیروزی نمی رسید.