شکایت از رسانه مستلزم ضابط، تحقیقات، دادسرا، دادگاه و صفات خاص خود از جمله علنی بودن و حضور هیات منصفه است که در دادگاه‌های چهارگانه علیه ایرانیان فردا که رسانه دارای مجوز به مدیرمسئولی غلامرضاجعفری است رعایت نشده است

بدینوسیله به اطلاع می رساند در چهار فقره شکایت از پایگاه خبری دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات ایرانیان فردا که در راستای محتوای رسانه ای سایت بوده و شامل قانون مطبوعات و شرایط رسیدگی تصریح شده در آن از جمله دادسرای ويژه فرهنگ و رسانه و دادگاه ویژه مطبوعات با ترکیب خاص هیات منصفه و شرایط دیگر آمره قانونی نظیر علنی بودن است که برخلاف آن در دادگاه غیر صالح. طرح موضوع و رسیدگی شده است شاکیان غلامرضا جعفری مدیر مسئول پایگاه خبری ایرانیان فردا عبارتند از محسن. الف، محمد علی. ن، کوروش. پ،محمد ابراهیم. ب، جواد.آ شایان ذکر است این افراد نه تنها در دادگاه مطبوعات طرح موضوع ننموده اند بلکه از ایشان قبل از طرح شکایت وفق قانون مطبوعات هیچ جوابیه ای دریافت نشده است شایان ذکراست طرح پرونده در دادگاه غیر صالح خلاف تمام قواعد حقوقی است. لازم به توضیح است که تحریریه و مدیریت ایرانیان فردا کلیه اتهامات وارده را رد و هیچکدام را قبول نداشته و وارد نمی‌داند.

  • نویسنده : تحریریه ایرانیان فردا
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا