پایان قرارداد ننگین پاریس،لزوم بازپسگیری هرات توسط لشگر پیروز خراسان در روزهای گذشته با اشغال هرات توسط امارت اسلامی هر ثانیه به سقوط جمهوری اسلامی افغانستان نزدیک میشویم ! طالبان افغانستان گروهی وحشی و خونخوار که هر روز به تسلط دوباره به افغانستان نزدیک تر میشود. و این یک زنگ خطر برای تمام دلباختگان فرهنگ و تاریخ ایران است. شاید نجات افغان و افغانستانی برای ما بسیار سخت و شاید ناممکن باشد ،مبارزه با طالبان کاری بود که ارتش مجهز امریکا سالها نتوانست انجام دهد . اما این شرایط میتواند یک آرزوی قدیمی را برآورده کند . "الغای قرارداد ننگین پاریس " قرارداد پاریس زمانی بسته شد که ایران به وسیله حسام السلطنه توانسته بود هرات را از اشغال نیروهای پادشاه افغانستان نجات دهد !

پایان قرارداد ننگین پاریس،لزوم بازپسگیری هرات توسط لشگر پیروز خراسان. – معین وکیلی
در روزهای گذشته با اشغال هرات توسط امارت اسلامی هر ثانیه به سقوط جمهوری اسلامی افغانستان نزدیک میشویم !
طالبان افغانستان گروهی وحشی و خونخوار که هر روز به تسلط دوباره به افغانستان نزدیک تر میشود. و این یک زنگ خطر برای تمام دلباختگان فرهنگ و تاریخ ایران است.
شاید نجات افغان و افغانستانی برای ما بسیار سخت و شاید ناممکن باشد ،مبارزه با طالبان کاری بود که ارتش مجهز امریکا سالها نتوانست انجام دهد . اما این شرایط میتواند یک آرزوی قدیمی را برآورده کند .
“الغای قرارداد ننگین پاریس “
قرارداد پاریس زمانی بسته شد که ایران به وسیله حسام السلطنه توانسته بود هرات را از اشغال نیروهای پادشاه افغانستان نجات دهد ! نیروهای انگلیس پس از شکست نیروهای افغان در هرات ایران را تهدید به اشغال بوشهر کردند و همین موضوع باعث انعقاد قرارداد پاریس و جدایی هرات از ایران شد .
حال با این مسائل و با این اتفاقات و ظلمی که به مردم هرات توسط طالبان روا شده و خواهد شد بهترین فرصت برای ایرانیان تهران و هرات است. تا دوباره دیدار تازه کنند و کشور به هم بپیوندند .
شاید بهترین راه حل این باشد که لشگر پیروز ۷۷ خراسان طی روزهای آتی با تمامی تجهیزات راهی هرات شوند و هر نقطه ای میان ایران و هرات را تصرف کنند و در آخر هرات به مام میهن بازگردانده شود . و چه تصویر زیبایی است آن لحظه که پرچم پر افتخار ایران با شکست طالبان بر فراز هرات برافراشته شود  

  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا