پایگاه تحلیلی – خبری ایرانیان فردا
با شماره مجوز 78366

گرایش رسانه : عمومی
زمینه رسانه : اقتصادی سیاسی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : غلامرضا جعفری سردبیر : معین وکیلی