متاسفانه بدلیل نرخ بالای بیکاری،شرایط تحریمها،اقتصاد تک محصولی،عدم تناسب رشته های دانشگاهی ،تعداد فارغ التحصیلان ،مهارتهای کاری،شاهد کاهش ازدواج و بخاطر شیوع افسردگی و … شاهد مصرف مواد مخدر و بدلیل رواج ماهواره ،شبکه های اجتماعی ،فرهنگ غربی،ازدواج سفید و روابط ضربدری و مثلثی،شاهد شیوع طلاق هستیم مثلث طلاق ،بیکاری،اعتیاد هم را تکمیل می کند […]

متاسفانه بدلیل نرخ بالای بیکاری،شرایط تحریمها،اقتصاد تک محصولی،عدم تناسب رشته های دانشگاهی ،تعداد فارغ التحصیلان ،مهارتهای کاری،شاهد کاهش ازدواج و بخاطر شیوع افسردگی و … شاهد مصرف مواد مخدر و بدلیل رواج ماهواره ،شبکه های اجتماعی ،فرهنگ غربی،ازدواج سفید و روابط ضربدری و مثلثی،شاهد شیوع طلاق هستیم مثلث طلاق ،بیکاری،اعتیاد هم را تکمیل می کند خیلی جوانان فارغ التحصیل فاقد شغل یا ازدواج نمیکنند و یا با اعتیاد و انحرافات دیگر به طلاق کشیده میشوند متاسفانه یکی از بزرگترین عوامل طلاق وجود مهریه است این موضوع باعث ترس از ازدواج در برخی و طلاق و زندان و‌.. برای برخی دیگر شده وبرای برخی نیز اسباب شیادی را فراهم نموده بخش عمده حباب سکه که بر نرخ ارز هم تاثیر میگذارد بخاطر مطالبه سکه های مهریه است که تقاضای سکه و قیمت ان و نرخ تورم و طلاق و اسیبهای اجتماعی پس از ان چون فحشا و بزه کاری و بزه دیدگی اطفال و زنان بی سرپرست و و اعتیاد مردان و… را اداره میکند نرخ منفی رشد جمعیت در بین ایرانیان بدلیل شرایطی چنین سخت که ازدواج و بچه دلر شدن را به تاخیر و یا متوقف میکند و به طلاق یا مجردی و عدم فرزند اوری میانجامد و تورم حباب سکه هردو منشا در پدیده مهریه دارد که در ان دیگر نه مهری است نه صداقت صداقی بنابراین توصیه میشود تمامی مهریه های عندالاسطاعه بخشیده شده و عند المطالبه ها عندالاسطاعه گردند و حداکثر میزان سکه نیز بالای ۱۴ سکه نباشد و قیمت پرداختی نرخ سکه هر عقد به میزان نرخ سکه در زمان وقوع عقد باشد به این ترتیب طلاقهای بسیاری منع،ازدواجهای زیادی تسهیل،بزه کاری اطفال،فحشای زنان،اعتیاد مردان،زندان مهریه،حباب سکه و تورم ناشی از ان مهار میشود انگاه رشد منفی نیز مهار میشود این قلم در یادداشت بعدی به نحوه ایجاد اشتغال برای این جمعیت خواهد پرداخت