جامعه زنان انقلاب اسلامی قتل مونا حیدری را نتیجه نقض صرح قانون اعلام کرد و خواستار برخورد با عاملان و زمینه سازان چنین رفتارهایی شد

ﮐﻠﮑﻢ راع و ﮐﻠﮑﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﯿﺘﻪ (پیامبراکرم (ص))

ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﻫﻮاز رخ داد و ﻓﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺘﺸﻨﺞ ﮐﺮد، اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺴﺘﺮدهاي دارد ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه و درﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ ازﭼﻨﺪي ﻓﺮاﻣﻮش

ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪد. اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﮐﺎرﺧﻮد ﺗﻌﻠﻞ ورزﯾﺪﻧﺪ.

·  اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺎدرت ﻣﻰورزﯾﺪ،

·    اﮔﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪان و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮآن اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ دﺳﺖ ﻣﺮدان

را ﺑﺮاي ﻫﺮﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ،

·  اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﮐﻨﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ازدواج، راه و رﺳﻢ ﻫﻤﺴﺮداري و رﻓﺘﺎرﺻﺤﯿﺢ درﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزش

ﻣﯽدادﻧﺪ،

·  اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ، درﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺞ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر، ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ

داﯾﺮﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن روﻣﯿﻨﺎ و ﻣﻮﻧﺎﻫﺎ و آﻣﺎرﺳﺮﺳﺎم آور ﻃﻼق و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﺪن، زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺴﯿﺎرى ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ؟

ﻫﺮﮐﺲ و ﺑﺎ

اﺻﻞ ﺳﻰوﺷﺸﻢ و ﺳﻰوﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﻓﻘﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻖ اﺛﺒﺎت ﺟﺮم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات آﻧﺮا دارد و ﻧﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻫﺮﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭼﺮا ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ آزادﺳﺎزي ﺧﺎﻃﯿﺎن، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ، ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﻧﺎ ﺣﯿﺪرى و ﻣﻮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻘﺾ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﺮﯾﺎن آن راﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻰ و ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎنﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ داﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻼن و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزان اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ، 24 ﺑﻬﻤﻦ 1400

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : ایرانیان فردا