خبرفوری ؛ پزشکیان آمد تا با جوانان و نیروهای سالم و زنان بعنوان نیمی از جامعه شفافیت را حاکم و دستهای آلوده را از اقتصاد قطع و منابع ملی را هدفمند کند

خبرفوری ؛اختصاصی ایرانیان فردا:پزشکیان آمد تا با زنان و جوانان و نیروهای سالم با مفاسد اقتصادی و عدم شفافیت و آنارشیسم سیاستهای اقتصادی و رفاهی مقابله کند. برنامه های وی توجه به عدالت در امور با همه اقشار جامعه خصوصا بانوان ،مشارکت جوانان و بانوان در توسعه و خلع ید رانت خواران و ایجاد تعادل اقتصادی و رفاهی و معیشتی در عین فسادستیزی است .

  • نویسنده : اختصاصی ایرانیان فردا
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا