تمام موفقیت های کسب شده در حوزه ورزش و تربیت بدنی، همچون تقویت ورزش همگانی و قهرمانی و همچنین توسعه و تجهیز اماکن، با تدابیر و حمایت های بی دریغ فرماندهی منطقه، امیر بیدادی بوده که توسط تربیت بدنی اجا در جنوب غرب، بخوبی اجرا گردید.

تربیت بدنی قرارگاه و ارشد نظامی آجا در منطقه جنوب غرب کشور، براساس ارزیابی های صورت گرفته بر مبنای محورهای ۱۴ گانه در سال ۱۳۹۹ رتبه دوم در سطح ارتش را کسب نموده است.

آغاز فرماندهی امیر سرتیپ حمزه بیدادی در منطقه جنوب غرب کشور و انتصاب علیرضا زمانپور به مدیریت مجموعه تربیت بدنی آجا در منطقه جنوب غرب کشور، موجب تحول در حوزه تربیت بدنی گردید، که علاوه بر برگزاری مسابقات، تجهیز اماکن و برگزاری دورهای آموزشی جهت کارکنان پایور، وظیفه و خانواده های کارکنان بخوبی انجام گرفته است.

علیرضا زمانپور از نیروهای بومی و دلسوز که مدیریت قاطع او، زبانزد است، علاوه بر ارتقاء و توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، در حال حاضر دارای جایگاه ویژه ای در بین مدیران ورزش در سطح جنوب غرب کشور می باشد، که علاوه بر پیگیری و مدیریت مناسب، ارتباط و تعامل ایشان با مسئولین لشگری و کشوری در منطقه جنوب غرب یکی از رمزهای موفقیت مجموعه ایشان می باشد که تاکنون منطقه جنوب غرب حائز چنین رتبه ای نشده بود.

زمانپور عنوان داشته که تمام موفقیت های کسب شده در حوزه ورزش و تربیت بدنی، همچون تقویت ورزش همگانی و قهرمانی و همچنین توسعه و تجهیز اماکن، با تدابیر و حمایت های بی دریغ فرماندهی منطقه، امیر بیدادی بوده که توسط تربیت بدنی اجا در جنوب غرب، بخوبی اجرا گردید.