حضرت آیت الله العظمی حاج یوسف صانعی دادستان سابق کل کشور و فقیه نواندیش و مرجع اعلم تقلید شیعیان دار فانی را وداع گفت و به دیدار حق شتافت در میان یادداشتهای اهل علم سرمقاله دکتر نظری حقوقدان و نماینده ادوار و سردبیر روزنامه مستقل در سایت مستقل آن لاین شاید بهترین نوع معرفی بودکه در یادداشتها از این استوانه حوزه و تئورسین فقهی فقه پویا گردید لازم دیدیم ضمن تسلیت این ضایعه این یادداشترا عینا باز نشر نماییم.

دکترعلی نظری حقوقدان،نماینده ادوار مجلس و سردبیر روزنامه مستقل در یادداشت بی نظیری که عینا در ذیل از لینک سایت مستقل آن لاین خواهید خواند به آرا حقوقی مرحوم حضرت آیت الله العظمی صانعی از منادیان فقه پویا و تاثیر گذاران در پیشبرد حقوق عمومی و بشر و نیز حامیان جریان اصلاح گری دینخواه و روشنفکری متعهد میپردازد از دو منظر این یادداشت زیباست نگاه دو حقوق شناس و نگاه یک سیاستمدار اصلاح طلب (دکتر نظری واجد هر دو صفت است) به یک مرجع حقوقی سیاسی اصلاح طلب (مرحوم آیت الله العظمی حضرت علامه حاج شیخ یوسف صانعی واجد این صفت بودند ) https://www.mostaghelonline.com/بخش-پیشنهاد-سردبیر-12/70083-مرجع-تقلید-آزادیخواه-تحول-گرا

عالم ربانی و فقیه فرزانه مرجع جلیل القدر مرحوم حضرت آیتت الله العظمی حاج شیخ یوسف صانعی