رجب صفروف، مشاور پوتین، در گفتگو خبری رسانه روسیه پای خود را بیشتر از گلیمش دراز کرد وبه طور گستاخانه ای درباره ایران صحبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا، رجب صفروف، مشاورپوتین، در گفتگو خبری رسانه روسیه بیان کرد:

ایران غرب گرا برای ما بسیار خطرناکتر از ایران هسته ای به شمار می رود؛ چراکه یک ایران هسته ای برای ماتهدیدبسیار ضعیفی محسوب می شود که قابل مهار کردن وکنترل است ولی اگر دولتی غربگرا در ایران به سرکار بیاید ازهمان لحظه فروپاشي روسیه با شدت آغاز خواهدشد بنابراین نباید اجازه فرصت تمایل ایران به غرب را بدهیم به هر قیمتی می توان انجام داد.

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : ایرانیان فرداhttps://iranianfarda.ir/