ایران باید طوری عمل کند که توانایی صادرات به هر جای دنیا و واردات در هر کجای دنیارا داشته باشد

به گزارش ایرانیان علیرضا منابقی گفت: واقعیت این است که اقتصاد ما یک اقتصاد اقتصادی نیست بلکه یک اقتصاد سیاسی است ومسئله مهم تر این است که آزادی های عمل و توانایی های فردی مردم را مسئولین کشور نادیده می گیرند و همه چیز را به مسائل سیاسی گره می زنند همینطور افراد خاص با شرایط خاص می توانند هر کاری را انجام دهند وعامه مردم بدلیل مشکلات و قوانین از این مسیر بازمیمانند واینگونه می شود که کارهای مهم به دست اهلش قرار نمی گیرد
کارشناس مسکن اظهار کرد: منطقه بدلیل حرکت کالایی جذابیت بیشتری دارد اما دیگر منطقه یا کشور مطرح نیست باید توانایی این را داشته باشیم که بتوانیم یک صادرات خوب در هر کجای دنیا و یک واردات خوب از هر کجای دنیا داشته باشیم که البته به نفع منابع ملی باشد این موضوع زمانی میسر می شود اجازه بدهیم بخش خصوصی و مردم کارشان را انجام بدهند و دستوری نخاهیم کاری را انجام دهند کارهای اقتصادی با دستورامکان پذیرنیست
او بیان کرد: هیچ کاری بدون دانش بنیان عملی نمی شود، بدون دانش حتی نمیتوان یک مغازه کوچک را اداره کرد ما اگر دانش و تجربه ای را نداشته باشیم کاری صورت نمیگیرد همینطور اقتصاد نیازی به کمک کردن دیگری ندارد اقتصاد یک علم است این علم تنها از مسیردانشگاه میسر نمی شود بلکه از تجربه هم بدست می اید تجربه و مسائل اکادمیک کنار همدیگر میتوانند شکوفایی بیشتری را داشته باشند؛ از دیدگاه من بقای هر چیزاین است که ما همدیگر را بپذیرم و دست ب دست هم بدهیم و یک ارامش نسبی را برای یکدیگر ایجاد کنیم

  • نویسنده : سارااستوارحصاری
  • منبع خبر : ایرانیان